דירות ומקרקעין מכונס נכסים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
טירת הכרמל
דירה
טירת הכרמל
30/11/17
מועד סופי להגשת הצעות:
30/11/17 10:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: טירת הכרמל
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10677
 • חלקה: 36
 • תת חלקה: 4
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

מחיר מינימום להגשת הצעה הנו בסך 850,000 ש"ח

 

** מועד ההגשה אינו סופי- יש ליצור קשר עם הח"מ.

רח' כלניות
דירה
טירת הכרמל
16/09/17
מועד סופי להגשת הצעות:
16/09/17 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: רח' כלניות
 • דירה: 5
 • קומה:
 • מספר חדרים: 2
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10145
 • חלקה: 22
 • תת חלקה: 5
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

דירה- כונס נכסים.

 

רח' משה שרת
דירה
טירת הכרמל
25/08/17
מועד סופי להגשת הצעות:
25/08/17 16:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: רח' משה שרת
 • דירה: 53
 • קומה: 3
 • מספר חדרים: 3.5
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10676
 • חלקה: 107
 • תת חלקה: 35
הערות:

 

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים בטירת כרמל

 

1. מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים בת 3.5 חדרים, המצויה בקומה השלישית, ברח' משה שרת 53 טירת כרמל, הידועה כחלקה 107/35 בגוש 10676 (להלן : הדירה).
 

2. הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב, לא יאוחר מיום  25.8.2017 שעה 16:00 למשרד כונסי הנכסים, בצירוף המחאה בנקאית לפקודת כונסות הנכסים, בגובה 10% מסכום ההצעה, אשר תחולט, היה ומגיש ההצעה שהצעתו התקבלה יסתלק מהצעתו.
 

3. אין לראות במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר למעוניינים, אסמכתא כלשהיא לכל דבר ועניין, ועל המציע לברר, על אחריותו הבלעדית, את כל הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלה, החלקות הגובלות, חיובי המסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליה.
 

4. אין הח"מ אחראיות ביחס לדירה, למצבה המשפטי ו/או התכנוני ו/או הפיזי ו/או התאמתה לדיני התכנון והבניה והיא תימכר כפי שהיא (AS IS).
 

5. אין הח"מ מתחייבות לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והן יהיו רשאיות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד, וכן עם אחרים לפי בחירתם ושיקול דעתם, כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם. כונסי הנכסים רשאים להאריך ו/או לשנות מועדים ואין בהזמנה זו ו/או בהצעות שתתקבלנה, משום התחייבות ו/או הסכמה, למכור את הדירה. דיני המכרזים ו/או דיני החוזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך.
 

6. בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות למשרדי כונסות הנכסים, בימים א'-ה', בין השעות: 08:30-16:00.
 

7. ניתן לפנות גם בדוא"ל sana.saria@gmail.com, office@brandes-law.co.il והמסמכים הרלבנטיים יועברו בדוא"ל חוזר.
 

8. מכירת הנכס כפופה לאישור כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה.
 

9. הזוכה, יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר ייקבע על ידי הח"מ ואשר יאושר ע"י כב' ביהמ"ש לענייני משפחה בחיפה.
 

 

עו"ד גבי ברנדס-כונסת נכסים,                                                                            

דרך העצמאות 104, חיפה                                                           

טל: 04-8673331, פקס: 04-8673332 , Email : office@brandes-law.co.il        

 

עו"ד סנא סירייה חוסין- כונסת נכסים,

רח' חטיב 4 חיפה                                                 

טל: 04-8667447, פקס: 04-8621995, sana.saria@gmail.com                                        

שכ' החותרים
הזדמנות נדל"ן
טירת הכרמל
19/02/18
מועד סופי להגשת הצעות:
19/02/18 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: הזדמנות נדל"ן
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: שכ' החותרים
 • דירה: 0
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2017
 • חלקה: 90
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

מכרז מספר חי/90/2017
 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן:"המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש וחוזה בנייה עם המשרד, בגין השטחים  שפרטיהם ואפשרויות הבניה עליהם בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 

גוש

חלקה

מתחם

מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

סה"כ תשלום למשרד בגין הוצאות פיתוח כללי כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש"ח

10569

10

46319

3002

2,660

64

8,841,395

10569

10

46320

4013

2,593

60

8,368,810

 
 

מחיר מקסימום למ"ר דירתי וגובה ערבות לקיום ההצעה, יפורסמו בחוברת המכרז.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות מחיר למשתכן.

התמורה המופחתת עבור הקרקע (תפורסם בחוברת המכרז) הינה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1501 מיום 11.12.2016 על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

על המגרשים חלה תוכנית מכ/582/חכ/20/ד/א, יעוד המגרשים הינו בניה רוויה למגורים.

יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות החל מיום 30/04/2017.

את חוברת המכרז ודפי המידע אודות המכרז ניתן לקבל במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טלפון 04-8630980, בימים ב',ד' 13:00-8:00, ב' 17:30-16:00.

את חוברת המכרז ניתן יהיה לקבל במשרדי הרשות 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט. 

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור. 

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות יפורסם בהמשך.

אין לשלם דמי ההשתתפות לרמ"י עבור השתתפות במכרז.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א' לחוברת המכרז, בצירוף מסמכים רלוונטים כמתחייב מתנאי המכרז.

בנוסף, לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית בלבד בסכום אשר יפורט בחוברת המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 29/05/2017  בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות והמשרד בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

בערבי חג לא תתקיים קבלת קהל.

 

עידכון: 

רשות מקרקעי ישראל ומשרד הבינוי והשיכון מודיעים בזאת על דחיית מועדים כמפורט להלן:

 

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של הרשות החל מתאריך 17/05/2017.

 

המועד אחרון להגשת ההצעות הינו על ליום  – 19/06/2017 בשעה 12:00 בצהריים ולא כפי שפורסם.

 

**חידוש הליכי מכרז

 

הודעה על מכרז "מחיר למשתכן" בטירת הכרמל

 

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי

לרכישת זכויות חכירה

לבניית 229 יח"ד ב- 3 מתחמים

לבניה רוויה בטירת הכרמל שכונת החותרים

 

מכרז מספר חי/90/2017

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן:"המשרד") מודיעים בזאת על חידוש הליכי המכרז ותוספת של יח"ד. פרטי המכרז שפורסמו בתאריך 29/03/2017 מבוטלים, להלן פרטי המכרז העדכניים:

 

 

גוש

חלקה

מתחם

מגרש

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד מחיר למשתכן

מספר יח"ד שלא במחיר למשתכן עפ"י התכנית הקיימת

סה"כ תשלום למשרד בגין הוצאות פיתוח כללי כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת מבני ציבור בש"ח

10569

10

46319

3002

2,660

51

13

8,945,396

10569

10

46320

4013

2,593

48

12

8,467,413

10569

10

49066

2017,2021

10,730

84

21

16,186,752

 

 

מחיר מקסימום למ"ר דירתי וגובה ערבות לקיום ההצעה, יפורסמו בחוברת המכרז.

 

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות מחיר למשתכן.

 

התמורה המופחתת עבור הקרקע (תפורסם בחוברת המכרז) הינה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1518 מיום 15/11/2017 על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

 

על המגרשים חלה תוכנית מכ/582/חכ/20/ד/א, ותוכנית 355-0440974 יעוד המגרשים הינו בניה רוויה למגורים.יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

 

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות החל מיום 15/01/2018

 

את חוברת המכרז ודפי המידע אודות המכרז ניתן לקבל במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טלפון 04-8630980, בימים ב',ד' 13:00-8:00, ב' 17:30-16:00.

 

את חוברת המכרז ניתן יהיה לקבל במשרדי הרשות 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט.

 

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

 

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות יפורסם בהמשך.

 

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א' לחוברת המכרז, בצירוף מסמכים רלוונטים כמתחייב מתנאי המכרז.

 

בנוסף, לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/חברת ביטוח בלבד בסכום אשר יפורט בחוברת המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 19/02/2018  בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות והמשרד בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

 

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

רח' החרוב
דירה
טירת הכרמל
31/05/17
מועד סופי להגשת הצעות:
31/05/17 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: רח' החרוב
 • דירה: 38
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 5
 • מ"ר בנוי: 116
 • גוש: 10688
 • חלקה: 80
 • תת חלקה: 102
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

 כונס נכסים.

דירת מגורים, בת 5 חדרים, בשטח כולל 116 מ"ר, בתוספת מרפסת בשטח 14 מ"ר, בקומה 3 מתוך 6 קומות עם מעלית, לרבות מרפסת, ממ"ד, מחסן וחנייה צמודים, מושקעת ומרהיבה ביופייה.

טירת הכרמל
נכס מקרקעין
טירת הכרמל
28/03/17
מועד סופי להגשת הצעות:
28/03/17 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: נכס מקרקעין
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: טירת הכרמל
 • דירה: 0
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2017
 • חלקה: 10
 • תת חלקה: 10
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח"מ.

טירת הכרמל
נכס מקרקעין
טירת הכרמל
27/03/17
מועד סופי להגשת הצעות:
27/03/17 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: נכס מקרקעין
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: טירת הכרמל
 • דירה: 0
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2016
 • חלקה: 328
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס מקרקעין.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח"מ.

מכרז מספר חי/328/2016


רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), ") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים בגין השטח שייעודו דיור מוגן וחוזה הרשאה לתכנון עבור ח"ח 137 בשטח של 1,324 מ"ר ל- 3 שנים, בהתאם לכללים הנהוגים ברשות והזכויות שיאושרו בתכנון יצורפו למגרש 2013.
התב"ע הרלוונטית לחלקה 116 הינה מכ/448 .


חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 23/01/2017. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רחוב פל-ים 15 קרית הממשלה, חיפה טלפון 04-8630980, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז, ללא כל תמורה, במשרד המרחב, רחוב פל-ים 15 קרית הממשלה, חיפה, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 ב' 17:30 – 16:00.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח ב'.

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.


המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 27/03/2017 בשעה 12:00 בצהרים.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד.

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

רח' הצנחנים
דירה
טירת הכרמל
16/11/16
מועד סופי להגשת הצעות:
16/11/16 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: רח' הצנחנים
 • דירה: 7
 • קומה: 1
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10678
 • חלקה: 42
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת בית מגורים.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח"מ.

מנהל העזבון.

שכונת החותרים
הזדמנות נדל"ן
טירת הכרמל
12/12/16
מועד סופי להגשת הצעות:
12/12/16 12:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: הזדמנות נדל"ן
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: שכונת החותרים
 • דירה: 0
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2016
 • חלקה: 216
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח"מ.

הודעה על מכרז "מחיר למשתכן" בטירת הכרמל

הזמנה לקבלת הצעות במכרז פומבי

לרכישת זכויות חכירה לבניית 622 יח"ד ב- 6 מתחמים

לבניה רוויה בטירת הכרמל שכונת החותרים


מכרז מספר חי/216/2016


רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), ומשרד הבינוי והשיכון (להלן:"המשרד") מזמינים בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה (ללא הסכם פיתוח) לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בתנאים שיהיו נהוגים ברשות במועד החידוש וחוזה בנייה עם המשרד, בגין השטחים שפרטיהם ואפשרויות הבניה עליהם בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

מתחם מגרשים שטח במ"ר בערך מספר יח"ד מחיר למשתכן סה"כ תשלום למשרד בגין הוצאות פיתוח כללי כולל הוצאות פיתוח נוספות בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות ובגין הקמת בני ציבור בש"ח
46315 2020 7,221 78 14,830,380
46316 2014,4010 8,397 136 22,961,203
46317 3001 5,923 136 21,199,873
46318 2009,4008 8,914 148 24,761,169
46319 3002 2,660 64 9,874,273
46320 4013 2,593 60 9,336,767
מחיר מקסימום למ"ר דירתי וגובה ערבות לקיום ההצעה, יפורסמו בחוברת המכרז.

התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הנמוך ביותר למ"ר דירתי עבור דירות מחיר למשתכן.

התמורה המופחתת עבור הקרקע (תפורסם בחוברת המכרז) הינה בהתאם להחלטת מועצת מקרקעי ישראל מספר 1479 מיום 12.09.2016 על פיה ניתנת הנחה עבור יח"ד המיועדות להימכר לזכאים, והכול בכפוף לתנאי המכרז.

על המגרשים חלה תוכנית מכ/582/חכ/20/ד/א , יעוד המגרשים הינו בניה רוויה למגורים, יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

חוברת המכרז ניתנת להורדה והדפסה ללא תשלום מאתר האינטרנט של הרשות החל מיום 07/11/2016.

את חוברת המכרז ודפי המידע אודות המכרז ניתן לקבל במשרדי רשות מקרקעי ישראל, רח' פל-ים 15, קריית הממשלה, חיפה, טלפון 03-9533333, בימים ב',ד' 13:00-8:00, ב' 17:30-16:00 כנגד קבלה מבנק הדואר או כנגד קבלה מודפסת מהאתר או לחילופין להורידה מאתר האינטרנט.

את חוברת המכרז ניתן יהיה לקבל במשרדי הרשות 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט, ניתן גם לעיין בחוברת המכרז ללא תשלום.

למבקשים להשתתף במכרז יש לשלם סך של 500 ש"ח מזומן בלבד (כולל מע"מ) בבנק הדואר לחשבון מס' 0-24180-0 לפקודת רשות מקרקעי ישראל, או באמצעות כרטיס אשראי באתר האינטרנט של הרשות כמפורט באתר.

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור.

באשר לזכאים (רוכשי דירות): מידע בדבר ההגרלות יפורסם בהמשך, ואין לשלם דמי ההשתתפות לרמ"י עבור השתתפות במכרז.

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א' לחוברת המכרז, בצירוף קבלה על התשלום בגין דמי השתתפות במכרז ומסמכים רלוונטים כמתחייב מתנאי המכרז.

בנוסף, לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית בלבד בסכום אשר יפורט בחוברת המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 12/12/2016 בשעה 12:00 בצהרים.
הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות והמשרד בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

רח' מוצקין
דירה
טירת הכרמל
08/09/16
מועד סופי להגשת הצעות:
08/09/16 14:00
תוקף ההצעה: עבר
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: טירת הכרמל
 • רחוב: רח' מוצקין
 • דירה: 34
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 0
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10675
 • חלקה: 32
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.
לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח"מ.

הזמנה להציע הצעות לרכישת דירת מגורים לטירת הכרמל
1 .מוזמנות בזה הצעות לרכישת דירת מגורים, המצויה ברח' מוצקין 34, טירת הכרמל, דירה הידועה כחלקה 32 בגוש 10675 (להלן : הדירה).

2.הצעות לרכישת הדירה יש להגיש בכתב, לא יאוחר מיום 08.09.2016 שעה 14:00 למשרד הח״מ, בצירוף המחאה בנקאית לפקודת הח״מ, בגובה 10% מסכום ההצעה, אשר תחולט, היה ומגיש ההצעה יסתלק מהצעתו.

3.אין לראות במידע המפורט במודעה זו ו/או במידע שיימסר למעוניינים, אסמכתא כלשהיא לכל דבר ועניין, ועל המציע לברר, על אחריותו הבלעדית, את כל הפרטים הנוגעים לדירה, לרבות מצבה הפיזי, התכנוני והמשפטי, אפשרויות הניצול שלה, החלקות הגובלות, חיובי המסים, האגרות וכל ההוצאות אשר יחולו בקשר אליה.

4 .אין הח״מ אחראים ביחס לדירה, למצבה המשפטי ו/או התכנוני והיא תימכר כפי שהיא (AS IS).

5.אין הח״מ מתחייבים לקבל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והם יהיו רשאים לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים בנפרד ו/או במאוחד, וכן עם אחרים לפי שיקול דעתם, כולל קיום משא ומתן ו/או התמחרות ביניהם. הח״מ רשאים להאריך ו/או לשנות מועדים ואין בהזמנה זו ו/או בהצעות שתתקבלנה, משום התחייבות ו/או הסכמה, למכור את הדירה. דיני המכרזים ו/או דיני החוזים לא יחולו על הזמנה זו, על ההצעות שתוגשנה במסגרתה ועל הליך בחירת הזוכה ולא ישולמו דמי תיווך.

6.בדבר פרטים ותיאום ביקור במקום, נא לפנות למשרד הח״מ, בימים א'-ה', בין השעות: 08:30-16:00.

7 .ניתן לפנות גם בדוא״ל reem@0l3.net והמסמכים הרלבנטיים יועברו בדוא״ל חוזר.

8.מכירת הנכס כפופה לאישור כב' ביה״ד הרבני אזורי, חיפה.

9.הזוכה, יחתום על הסכם לרכישת הנכס, בהתאם לנוסח אשר ייקבע על ידי הח״מ ואשר יאושר ע״י כב' ביה״ד הרבני אזורי, חיפה.


בן ציון ראם, עו״ד
כונס נכסים
שד' פלי״ם 2, חיפה
טל: 077-2030-922
פקס: 077-2030-933
Email:reem@013.net

עו״ד ערן דוידי
כונס נכסים
ת.ד 691 נהריה
טל: 050-5303531
פקס: 0775303531
Email:davidilaw10@gmail.com