דירות ומקרקעין מכונס נכסים

רחוב
סוג הנכס
ישוב
מועד סופי
הזדמנות נדל"ן
שדרות
11/06/18
מועד סופי להגשת הצעות:
11/06/18 12:00
תוקף ההצעה: 79 יום
 • סוג הנכס: הזדמנות נדל"ן
 • ישוב: שדרות
 • רחוב:
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2018
 • חלקה: 72
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מגרש מס' 15א' לתעשיה ומלאכה

בשדרות

 

מכרז מספר בש/72/2018

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 49 שנים עם אופציה להארכה לעוד 49 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 

 

מספר מגרש

מספר גוש

מספר

חלקה (בשלמות/

חלק)

שטח במ"ר בערך

 

 

שטח בניה

גובה הערבות לקיום ההצעה

הוצאות פיתוח לחברה המפתחת ב ₪ כולל מע"מ

15א

1886 

2

1,425

2,708

40,000

402,440

 

 

מכרז ללא מחיר מינימום

 

על המגרש חלה תב"ע 21/בת/1/29, יתר פרטי המכרז מפורטים בחוברת המכרז.

 

בנוסף לסכום שיוצע עבור הקרקע ישלם הזוכה במכרז הוצאות פיתוח למשרד הכלכלה והתעשייה ואגרות והיטלים לרשות המקומית כמפורט בחוברת המכרז.

 

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 16/04/2018. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

 

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז, ללא כל תמורה, במשרד המרחב, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00 וביום ב' בין השעות 16:00 - 17:30.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א'.

 

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז.

 

מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 11/06/2018 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהיא - לא תדון.

 

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

 

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

 

בערבי חג וחול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

שכונת "נוריות"
הזדמנות נדל"ן
ראשון לציון
09/07/18
מועד סופי להגשת הצעות:
09/07/18 12:00
תוקף ההצעה: 107 יום
 • סוג הנכס: הזדמנות נדל"ן
 • ישוב: ראשון לציון
 • רחוב: שכונת "נוריות"
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2018
 • חלקה: 67
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

הודעה על מכרז במתווה "התחדשות עירונית" בראשון לציון

 

הזמנה לקבלת הצעות

לרכישת זכויות חכירה

במגרש לבניה רוויה ( סה"כ 83 יח"ד) 

בשכונת "נוריות"-ראשון לציון

 

מכרז מספר מר/67/2018

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 

מספר מגרש

מספר גוש

מספר

חלקה (בחלק)

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

הוצאות פיתוח לגבייה באמצעות הרשות בש"ח

הוצאות פיתוח נוספות לגבייה באמצעות  הרשות בש"ח

סה"כ הוצאות פיתוח ב -₪ כולל מע"מ

בגין פיתוח תשתיות צמודות

בגין השתתפות בהקמת מוסדות ציבור

בגין שדרוג תשתיות בשכונות ותיקות 

149

4241 

26, 5

3,691

83*

10,056,175

826,929

251,373

11,134,477

 

 

 

* 25 יח"ד מסך היחידות המצוינות בטבלה לעיל, יימסרו למדינה ו/או למי מטעמה ע"י היזם כמפורט   בחוברת המכרז, לטובת קידום תהליכי התחדשות עירונית. התחרות במכרז תהיה על המחיר הסופי הגבוה ביותר עבור הקרקע.

 

מחיר המינימום לרבות גובה הערבות לקיום ההצעה יפורסמו בחוברת המכרז.

 

על המגרש חלה תוכנית 413-0163493, יעוד המגרש הינו בניה רוויה למגורים. יתר פרטי המכרז יפורסמו בחוברת המכרז.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 07/05/2018. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

 

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב טלפון 03-9533333 / 5575*, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

לתשומת לב הציבור: המכרז מיועד ליזמים/קבלנים/חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לבניית יחידות דיור

 

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז, ללא כל תמורה, במשרד המרחב, בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א'.

 

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 09/07/2018 בשעה 12:00 בצהריים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהי - לא תדון.

 

פרסום זה הינו לידיעה בלבד ואין באמור בו כדי לחייב את הרשות בכל צורה שהיא, לא מבחינת תוכנו ולא לגבי המועדים הנזכרים בו. התנאים המחייבים הם אלה אשר יופיעו בחוברת המכרז על כל נספחיה.

 

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

 

בערבי חג וחול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

 

רח' זלמן שניאור
דירה
נתניה
15/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
15/04/18 16:00
תוקף ההצעה: 22 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: נתניה
 • רחוב: רח' זלמן שניאור
 • דירה: 4
 • קומה: 8
 • מספר חדרים: 3
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 7959
 • חלקה: 22
 • תת חלקה: 29
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

ב"כ הבעלים.

רכישת זכויות הבעלות בדירת מגורים בת 3 חדרים בקומה 8 (מתוך 8 קומות) ברח' זלמן שניאור 4 קרית נורדאו נתניה דרום

ניתן לבקר בדירה בתיאום מוקדם מול הח"מ, ביום 26.3.18 בין השעות 10:00-12:00

רחוב אילת
נכס
חולון
09/05/18
מועד סופי להגשת הצעות:
09/05/18 12:00
תוקף ההצעה: 46 יום
 • סוג הנכס: נכס
 • ישוב: חולון
 • רחוב: רחוב אילת
 • דירה: 54
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 7132
 • חלקה: 164
 • תת חלקה: 3
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

מכרז פומבי רגיל מספר 125/2018
למכירת זכויות בנכס שברחוב אילת 54 בחולון
מכבי שירותי בריאות מעוניינת ליצור התקשרות עם המציע הזוכה במכרז, לפיה ירכוש הזוכה את זכויות מכבי בנכס, כהגדרתו, והכל על פי הקבוע במסמכי המכרז.
מכבי לא תשלם דמי תיווך. ניתן לעיין במסמכי המכרז בכתובת www.maccabi4u.co.il.
רשאי להגיש הצעה רק מציע אשר יענה על כל הדרישות במצטבר כמפורט להלן, המהוות תנאי סף הכרחיים:
יחיד או תאגיד מורשה כחוק בישראל.
אם המציע עוסק מורשה, בידו אישור בדבר ניהול ספרים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976.
נרשם וקיבל ממכבי חוברת מכרז מקורית עם חותמת המעידה על כך.
המעוניין להשתתף במכרז, יתייצב ויירשם במשרדי "מכבי שירותי בריאות", ברח' המרד 27 בתל-אביב, קומה 14, אצל גב' ענת מנדל, או מי מטעמה, בימים א'-ה', בין השעות 10:00-14:00, החל מיום 22.3.18 ועד ליום 17.4.18 (לא כולל ימי חג ומועד), ויהא זכאי לקבל את מסמכיו כנגד מסירת פרטי הגוף המעוניין, איש קשר מטעמו ופרטי התקשרות (דואר אלקטרוני + טלפון).
הנרשם למכרז יהיה זכאי (לא חייב) להשתתף בסיור, כקבוע במסמכי המכרז. ניתן להפנות שאלות ובירורים בקשר למכרז או מסמכיו (בלבד) באמצעות כתובת דואר אלקטרוני mandel_an@mac.org.il, באופן הקבוע במסמכי המכרז.
המועד האחרון להגשת ההצעות הוא יום 9.5.18 בשעה 12:00. מעטפות שלא תוגשנה במסירה אישית לידי רכזת הוועדה עד לאותו מועד, לא תתקבלנה.
במקרה של סתירה בין האמור במודעה לאמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.

נכס
צפת
15/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
15/04/18 12:00
תוקף ההצעה: 22 יום
 • סוג הנכס: נכס
 • ישוב: צפת
 • רחוב:
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 13075
 • חלקה: 174
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

רכישת נכס בגוש 13075 חלקה 174 (הידוע בשם "אכסניית הוער").

רכישת הנכס החל מתאריך 25/3/2018

טל' 04-6927492

נכס מקרקעין
חדרה
19/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
19/04/18 18:00
תוקף ההצעה: 26 יום
 • סוג הנכס: נכס מקרקעין
 • ישוב: חדרה
 • רחוב:
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10014
 • חלקה: 18
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס מקרקעין.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

מנהל מיוחד.

רכישת זכויות בנכס מקרקעין הידוע כחלק מחלקות 18,19,20 בגוש 10014, המצוי במתחם "פאואר סנטר ONE" שבחדרה

כפר גנים ג'
מגרש
פתח תקווה
15/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
15/04/18 16:00
תוקף ההצעה: 22 יום
 • סוג הנכס: מגרש
 • ישוב: פתח תקווה
 • רחוב: כפר גנים ג'
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 6716
 • חלקה: 352
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רח' קלונימוס
דירה
תל אביב
01/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
01/04/18 12:00
תוקף ההצעה: 8 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: תל אביב
 • רחוב: רח' קלונימוס
 • דירה: 6
 • קומה:
 • מספר חדרים: 3
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 6214
 • חלקה: 259
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

ב"כ הבעלים.

רכישת מלוא הזכויות בדירת מגורים בת 3 חדרים ברח' קלונימוס 6, ת"א, בשטח של כ-67 מ"ר עם חצר בשימוש בשטח של כ-27 מ"ר, בקומת קרקע בבית מגורים משותף.

סכום מינילי להצעה יעמוד על 3,000,000 ש"ח

הזדמנות נדל"ן
כפר יונה
18/06/18
מועד סופי להגשת הצעות:
18/06/18 12:00
תוקף ההצעה: 86 יום
 • סוג הנכס: הזדמנות נדל"ן
 • ישוב: כפר יונה
 • רחוב:
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2018
 • חלקה: 68
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרשים.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

הזמנה לקבלת הצעות לחכירת מתחם (2 מגרשים) לבניה דו-משפחתית בקיר משותף

בכפר יונה

 

מכרז מספר מר/68/2018

 

 

רשות מקרקעי ישראל (להלן: "הרשות"), מזמינה בזה הצעות לחתימה על חוזה חכירה ל – 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים, בגין השטח שפרטיו בעת פרסום המכרז הם כדלהלן:

 

 

מספר מתחם

מספרי מגרשים

מספר גוש

מספר

חלקה (בחלק)

שטח במ"ר בערך

מספר יח"ד

מחיר מינימום בש"ח (לא כולל מע"מ)

גובה הערבות לקיום ההצעה

א

2287, 2289

8125 

45,46

868

2

823,550

90,000

 

 

לא תתקבלנה הצעות מתחת למחיר המינימום.

 

בהתאם לתב"ע הצ/1/150/1-2, הצ/100/1/2, הצ/100/1/2א, הצ/126, הצ/150, הצ/150א, הצ/154/1-2א, הצ/200/1/2, הצ/25/1/2, הצ/55/1/2

 

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י ביום 16/04/2018. ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא כל תמורה.

 

ניתן לקבל עותק של חוברת המכרז, ללא כל תמורה, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב טלפון 03-9533333 / 5575*, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

ניתן לקבל דפי מידע אודות המכרז, ללא כל תמורה, במשרד המרחב, בנין קרית הממשלה, דרך מנחם בגין 125 קומה 4 תל אביב, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר.

 

זמני קבלת קהל: בימים ב' ו-ד' בין השעות 13:00-08:00.

 

את ההצעה יש להגיש על גבי נספח א'.

 

לכל הצעה יש לצרף פקדון בערבות בנקאית/ערבות מחברת ביטוח בלבד בסכום כמפורט במסמכי המכרז. מובהר בזאת כי במידה ותצורף המחאה בנקאית, ההצעה תיפסל.

 

 

המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז הוא בתאריך 18/06/2018 בשעה 12:00 בצהרים.

הצעה שלא תימצא בתיבת המכרז בכתובת הרשומה לעיל, ביום ובשעה האמורים – מסיבה כלשהי - לא תדון.

 

על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

 

בערבי חג וחול המועד לא תתקיים קבלת קהל.

רח' מנחם בגין
דירה
שדרות
18/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
18/04/18 12:00
תוקף ההצעה: 25 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: שדרות
 • רחוב: רח' מנחם בגין
 • דירה: 31
 • קומה: 2
 • מספר חדרים: 3
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 2481
 • חלקה: 28
 • תת חלקה: 3
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת זכויות בדירת 3 חדרים בקומה שניה, רשומה בטאבו, בשדרות ברח' מנחם בגין 31/3

רח' העלייה הראשונה
בניין מגורים
חדרה
30/06/18
מועד סופי להגשת הצעות:
30/06/18 12:00
תוקף ההצעה: 98 יום
 • סוג הנכס: בניין מגורים
 • ישוב: חדרה
 • רחוב: רח' העלייה הראשונה
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 10037
 • חלקה: 199
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת בניין מגורים

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

ב"כ בעלי הנכס.

רכישת זכויתו הבעלות בבניין מגורים בן 3 קומות ברח' העלייה הראשונה פינת לבוצ'קין בחדרה, בשטח 735 מ"ר

משק מס' 49
משק חקלאי
מושב בית הגדי
10/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
10/04/18 10:00
תוקף ההצעה: 17 יום
 • סוג הנכס: משק חקלאי
 • ישוב: מושב בית הגדי
 • רחוב: משק מס' 49
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 100342
 • חלקה: 2
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת משק חקלאי.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

מנהל העיזבון.

רכישת הזכויות במשק חלקאי מס' 49 במושב בית הגדי, הכולל שתי יחידות למגורים בשטח בנוי כולל של כ-190 מ"ר.

תקן הנחלה הוא 80 דונם חלקאי.

רח' דרך השלום
דירה
באר שבע
15/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
15/04/18 13:00
תוקף ההצעה: 22 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: באר שבע
 • רחוב: רח' דרך השלום
 • דירה: 93
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 38028
 • חלקה: 72
 • תת חלקה: 5
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

דירת מגורים ברח' דרך השלום 93/4

ביקורים בנכס יעשו ביום 22.3.18 בשעה 12:00 וביום 27.3.18 בשעה 17:00

רח' א.ד גורדון
דירה
פתח תקווה
22/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
22/04/18 17:00
תוקף ההצעה: 29 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: פתח תקווה
 • רחוב: רח' א.ד גורדון
 • דירה: 9
 • קומה: 0
 • מספר חדרים: 3.5
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 6404
 • חלקה: 120
 • תת חלקה: 23
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת דירת מגורים בת 3.5 חדרים הנמצאת בקומת קרקע ברח' א.ד גורדון 9, פ"ת

רח' דוש קריאל גרדוש
דירה
ראש העין
02/05/18
מועד סופי להגשת הצעות:
02/05/18 16:00
תוקף ההצעה: 39 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: ראש העין
 • רחוב: רח' דוש קריאל גרדוש
 • דירה: 2
 • קומה: 5
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 5611
 • חלקה: 15
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת דירה ברח' דוש קריאל גרדוש 2 בשכונת "פסגות אפק" [דירה מס' 18 בקומה 5 במבנה 8 במגרש 450]

לדירה 2 חנויות ומחסן.

מגרש
קיבוץ יסעור
10/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
10/04/18 10:00
תוקף ההצעה: 17 יום
 • סוג הנכס: מגרש
 • ישוב: קיבוץ יסעור
 • רחוב:
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 502
 • גוש: 21087
 • חלקה: 45
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מגרש.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת מגרש לבניית בית מגורים, מגרש מס' 41 בשטח 502 מ"ר

רח' רשב"ג ופארק המסילה
נכס מקרקעין
ירושלים
17/05/18
מועד סופי להגשת הצעות:
17/05/18 18:00
תוקף ההצעה: 54 יום
 • סוג הנכס: נכס מקרקעין
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' רשב"ג ופארק המסילה
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 5493
 • גוש: 30143
 • חלקה: 195
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס מקרקעין.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

קרקע פנויה הידועה בחלקה 195 בגוש 30143 השוכנת בצומת רח׳ רשב״ג ופארק המסילה ־ שכ׳ גונן(קטמון), ירושלים בשטח רשום של 5,493 מ״ר

* סכום המינימום להגשת הצעות יעמוד על הסך של 87,000,000 (שמונים ושבעה מיליון ₪).

רח' קיבוץ גלויות
דירה
נשר
17/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
17/04/18 10:00
תוקף ההצעה: 24 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: נשר
 • רחוב: רח' קיבוץ גלויות
 • דירה: 6
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 11231
 • חלקה: 146
 • תת חלקה: 2
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

 

רח' הרב חן
דירה
ירושלים
01/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
01/04/18 16:00
תוקף ההצעה: 8 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' הרב חן
 • דירה: 9
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 90
 • גוש: 30024
 • חלקה: 17
 • תת חלקה: 6
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

3. תת חלקה 6- דירה בשטח של 90  מ"ר (דירה מס' 2)

רח' הרב חן
דירה
ירושלים
01/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
01/04/18 16:00
תוקף ההצעה: 8 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' הרב חן
 • דירה: 6
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 80
 • גוש: 30024
 • חלקה: 17
 • תת חלקה: 5
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

2. תתי חלקה 5- דירה בשטח של 80 מ"ר (דירה מס' 1)

רח' הרב חן
דירה
ירושלים
01/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
01/04/18 16:00
תוקף ההצעה: 8 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' הרב חן
 • דירה: 6
 • קומה:
 • מספר חדרים: 50
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 30024
 • חלקה: 17
 • תת חלקה: 1
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

 1. תתי חלקות: 1-4  - דירה בשטח 50 מ"ר (דירה מס' 11)
רח' ביאליק
דירה
רמת גן
16/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
16/04/18 09:30
תוקף ההצעה: 23 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: רמת גן
 • רחוב: רח' ביאליק
 • דירה: 63
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 6127
 • חלקה: 121
 • תת חלקה: 26
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רח' המלך ג'ורג'
דירה
ירושלים
24/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
24/04/18 12:00
תוקף ההצעה: 31 יום
 • סוג הנכס: דירה
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' המלך ג'ורג'
 • דירה: 47
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 0
 • גוש: 30037
 • חלקה: 140
 • תת חלקה: 39
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת דירה.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת זכויות חכירה בדירה בירושלים, ברח' המלך ג'ורג' 47, במלון לאונרדו פלאזה

רח' הרב קוק
נכס
רמת השרון
01/05/18
מועד סופי להגשת הצעות:
01/05/18 12:00
תוקף ההצעה: 38 יום
 • סוג הנכס: נכס
 • ישוב: רמת השרון
 • רחוב: רח' הרב קוק
 • דירה: 7
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 446
 • גוש: 6334
 • חלקה: 63
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת נכס.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת מגרש בשטח של 446.50 מ"ר המהווה מחצית מחלקה 63 בגוש 6334, וכל הבנוי עליו ברח' הרב קוק 7, רמת השרון, על המגרש בנוי בית צמוד קרקע בשטח כולל של 247.28 מ"ר +מחסן בקומה א' בשטח 5.40 מ"ר+ קומת מרתף בשטח 44.20 מ"ר, הכוללת ממ"ד, ח. מנועים ופרוזדור.

קומת קרקע בשטח 134.16 מ"ר כוללת מטבח, פינת אוכל, סלון, פינת משפחה ובית שירותים, בקומה א' בשטח 113.12 מ"ר+ אחסנה בשטח 5.40 מ"ר כוללת 3 חדרי שינה, שירותים כפולים ואחסנה. קיימת מרפסת פתוחה בשטח כ-6000 מ"ר. כיווני אויר: מערב, דרום, מזרח

ובריכת שחיה בשטח 34.80 מ"ר+ חדר מכונות בשטח 4.95 מ"ר

הנכס בעיצוב אדריכלי ורמת גימור גבוהה, עוצב חוץ ופנים, ע"י אדריכל 

רח' הרכב
נכס מקרקעין
ירושלים
15/04/18
מועד סופי להגשת הצעות:
15/04/18 12:00
תוקף ההצעה: 22 יום
 • סוג הנכס: נכס מקרקעין
 • ישוב: ירושלים
 • רחוב: רח' הרכב
 • דירה:
 • קומה:
 • מספר חדרים:
 • מ"ר בנוי: 587
 • גוש: 30285
 • חלקה: 63
 • תת חלקה: 0
הערות:

מקבלים הצעות לרכישת מקרקעין.

לקבלת פרטים נוספים יש לפנות להח''מ.

כונס נכסים.

רכישת זכויות בעלות בחלקות מס' 63 ו-193 בגוש 30285 בשטח כולל של כ-587 מ"ר ברח' הרכב (מול כניסה לרח' הגלגל), באזור התעשייה תלפיות שבירושלים

מחיר המינימום להגשת הצעות הינו 1,600,000 ש"ח בתוספת מע"מ